Dendrochronologické laboratórium

Aktuality

Zber vzoriek v Španej Doline

Vzorkovanie a analyzovanie dreva v kostole sv. Ondreja v Ondrejovciach.

 

Kto sme?

Malé občianske združenie zamerané na zber, analýzu a uchovávanie historických vzoriek dreva.

Našim cieľom je zhromažďovať, merať, analyzovať, interpretovať, publikovať a skladovať vzorky driev z územia Slovenska. Za týmto účelom sme vytvorili občianske združenie a národný depozit vzoriek dreva. Venujeme sa hlavne dobrovoľníckej činnosti zameranej na zber údajov a vedomostí, ktoré dnes nie sú stredom záujmu ale uvedomujeme si ich spoločenskú hodnotu pre budúcnosť. Časom sa nám podarilo vybaviť malé laboratórium zamerané na spracovanie a analyzovanie dreva. Všetky aktivity sú financované výhradne z grantov, príspevkov a vlastnej činnosti združenia, kam spadajú konzultačné a analytické služby v oblasti dendrochronológie a kultúrneho dedičstva. Laboratórium sme vybavili za pomoci darov, grantov a vlastných pôžičiek.  Ide o záujem uschovať a ochrániť čo najviac vzoriek dreva, ktoré sa bežne likvidujú a tak ako krajina prichádzame o časť informácií ukrytých v našom kultúrnom dedičstve.

Medzi naše aktivity ďalej patria:

  • skladovanie vzoriek dreva v depozite vrátane ich úpravy
  • osvetová činnosť za pomoci publikačnej činnosti, prednášok, osobných konzultácií
  • hľadanie a zber vzoriek dreva zo zdemolovaných pamiatok alebo starých domov po súhlase majiteľa
  • analyzovanie dreva – datovanie, druhové špecifikovanie, rekonštrukcia historických klimatických podmienok, rekonštrukcia geodynamických javov, prítomnosť lesných požiarov a iné
  • odborný odber vzoriek z funkčných konštrukcií
  • kurzy zamerané na prácu s drevom – remeselné i laboratórne

– Datovanie dreva

Pomocou laboratórnej metódy a špeciálnych prístrojov je možné určiť v ktorých rokoch strom rástol, prípadne bol vyťatý.

Dreviny, ktoré vieme spracovať:

Zameriavame sa na datovanie stavebných drevín ako je dub, jedľa, smrekovec a v menšej miere smrek a borovica.

Cena:

Prostriedky získané z datovania financujú všetky naše dobrovoľnícke aktivity, ako: zbery vzoriek zo schátraných pamiatok, pamätihodností a iných budov, ktoré sú ešte nositeľmi pamiatkových hodnôt, kde hrozí strata týchto cenných informácií ukrytých v dreve; publikačná činnosť, osvetová činnosť, prednášky, tlačoviny, všetko vybavenie laboratória a depozitu, kurzy a veľa iného v oblasti kultúrneho dedičstva.

Cena pozostáva z troch zložiek, preto sa nedá všeobecne stanoviť jednotková cena za vzorku. Ide hlavne o čas strávený na cestách, v laboratóriu a za počítačom. Rámcovo sa cena za vzorku pohybuje od 25 eur do 90 eur (v závislosti od počtu). Cenu navyšujú faktory ako vzdialenosť, stav a charakter vzoriek, ich počet a podobne. Pokojne nás oslovte o vyhotovenie cenovej ponuky a obratom Vám ju zašleme.

Doba realizácie:

Po odbere vzoriek trvá analyzovanie a spracovanie dokumentácie od  jedného až dvoch mesiacov podľa rozsahu výskumu. Okamžité vzorkovanie a vypracovanie dokumentácie do niekoľkých dní robíme len výnimočne pretože máme svoje zamestnania a v laboratóriu vieme stráviť len obmedzený voľný čas.

– Depozit vzoriek

Budujeme miesto, kde sa skladujú vzorky dreva z celého územia Slovenska. Odborne sa ošetria, sterilizujú, vkladajú sa do databázy, skenujú, balia a uskladňujú.

Cieľ depozitu:

Uchovať čo najväčší možný počet vzoriek historického, archeologického či subfosílneho dreva pre účely dendrochronológie, prípadne iných vedných odborov. (Pre upresnenie – nejde o uchovávanie celých trámov, či brvien, ale len o priečne rezy vo forme kotúčov širokých 5 cm, prípadne jadrové vývrty.)

Ako to funguje?

Zber vzoriek za účelom ich uloženia do depozitu je zadarmo a neskrýva žiadne skryté poplatky. Snažíme sa tak motivovať všetkých, aby z dôvodu vlastného šetrenia Slovensko neprichádzalo o cenný kus svojho kultúrneho dedičstva. Vzorky sami odoberieme, vyzdvihneme a v istých prípadoch po konzultácii je možné vzorky zaslať aj poštou. Stačí nás len informovať a všetko zabezpečíme. Opravuje sa, či chátra vo Vašom okolí starý dom alebo pamiatka? Sú tam kopy starého dreva, ktoré zrejme niekto len spáli, alebo vyhodí? Napíšte nám!  (Uloženie vzoriek do depozitu nezahŕňa laboratórne spracovanie vzoriek. V prípade požiadavky na laboratórne spracovanie – analýzu – bude vyčíslený poplatok za laboratórnu prácu.)

Kontakt na nás:

ADendro

Alexandra Dubčeka 14

921 01 Piešťany

IČO: 50584081

tel: +421 908 532 766

email: adendro1@gmail.com