Dendrochronologické laboratórium

Aktuality

Zber vzoriek v Španej Doline

Výskum v priestoroch Estrházyho paláca v Bratislave

Výskum v krove Františkánskeho kostola v Trnave

Príprava projektu na dokumentáciu a analýzu zanikajúcej ľudovej architektúry, vodných a banských stavieb.

Vzorkovanie a analyzovanie dreva v kostole sv. Ondreja v Ondrejovciach.

Datovanie hospodárskej budovy múzea v Lišove.

Odber a analýza vzoriek z Michalskej veže v Bratislave

Xylotomické určovanie drevín z uhlíkov v Lučenci